Render ở phía server

Bản hướng dẫn SSR hoàn chỉnh

Chúng tôi đã tạo một bản hướng dẫn riêng dành cho kĩ thuật render ở server (server-side rendering, thường được viết tắt thành SSR) với các ứng dụng Vue. Đây là một bản hướng dẫn chuyên sâu dành cho các lập trình viên đã quen thuộc với việc phát triển Vue ở phía client, Node.js ở phía server, và Webpack. Các bạn có thể xem tại ssr.vuejs.org.

Nuxt.js

Việc tự cấu hình tất cả các khía cạnh của một ứng dụng render ở phía server có thể làm bạn nản lòng. May thay, có một dự án cộng đồng xuất sắc với mục đích làm cho tác vụ này được dễ dàng hơn: Nuxt.js. Nuxt.js là một framework cấp cao xây trên nền tảng hệ sinh thái Vue, cung cấp một trải nghiệm phát triển hết sức hợp lí cho việc viết các ứng dụng Vue universal (đồng thời ở phía client và server). Chưa hết, bạn có thể dùng Nuxt.js để tạo một site tĩnh, với các trang được tạo ra dưới dạng single-file component! Bạn rất nên dùng thử framework này.