Đội ngũ

Các thành viên chính

Có lỗi xảy ra trong quá trình lấy thông tin địa điểm.

Vue và hệ sinh thái của Vue được xây dựng bởi một đội ngũ gồm các thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Dưới đây là các thành viên đã đồng ý được liệt kê trong danh sách này.

Các thành viên chính đã được sắp xếp theo khoảng cách.

Các cộng sự cộng đồng

Có lỗi xảy ra trong quá trình lấy thông tin địa điểm.

Một số thành viên cộng đồng đã có những đóng góp rất quan trọng cho Vue và xứng đáng được nhắc đến một cách đặc biệt ở đây. Chúng tôi xây dựng một mối quan hệ gần gũi với những cộng sự này và thường xuyên cộng tác với họ về những tính năng và tin tức mới.

Các cộng sự đã được sắp xếp theo khoảng cách.