GitHub Commit

Ví dụ này lấy dữ liệu commit mới nhất của Vue.js từ API của GitHub và hiển thị dưới dạng một danh sách. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai nhánh master và dev.