Component đóng gói

Trong ví dụ này chúng ta tích hợp jQuery plugin của bên thứ 3 (select2) bằng cách đóng gói nó trong một component tuỳ biến.