Hiển thị dạng cây

Ví dụ về hiển thị một danh sách dạng cây đơn giản bằng cách sử dụng component đệ quy.