Component dạng lưới

Đây là ví dụ về việc tạo ra một component dạng lưới có thể tái sử dụng và dùng với dữ liệu được truyền vào.