Modal Component

Các tính năng được dùng: component, truyền prop, chèn nội dung, transition.