Ứng dụng thời gian thực với deepstreamHub

Ví dụ này sử dụng deepstreamHub để đồng bộ dữ liệu thời gian thực, gửi sự kiện và thực hiện gọi thủ tục từ xa giữa các client (bạn có thể thử mở trong nhiều cửa sổ của trình duyệt).