Firebase + Validation

Ví dụ này dùng Firebase làm backend và đồng bộ thời gian thực giữa các client (bạn thử mở trong nhiều tab của trình duyệt). Thêm vào đó, ví dụ này cũng sử dụng computed property để kiểm tra dữ liệu đầu vào và kích hoạt các hiệu ứng chuyển đổi bằng CSS trong quá trình thêm bớt các phần tử.