Biểu đồ SVG

Ví dụ này giới thiệu cách sử dụng component tuỳ biến, two-way binding (ràng buộc hai chiều) và SVG.